Vilkår og betingelser for HomeAways basisgaranti

Når du anmoder om refusion i henhold til basisgarantien fra HomeAway® (”HomeAways basisgaranti”), erklærer du dig enig i, accepterer og er underlagt disse vilkår og betingelser (”Vilkår og betingelser”). Som beskrevet nedenfor, har HomeAways basisgaranti til formål at yde sikring ved internetsvindel (som defineret nedenfor) i forbindelse med betaling af depositum- eller leje med beskyttelse mod tab på op til maksimalt otte hundrede euro (€ 800,00).

1.     Retningslinjer for garantiprogrammet for feriegæster

1.1  Programkrav

Du opfylder betingelserne for garantiprogrammet for feriegæster, hvis du opfylder alle følgende krav:

1.2       Internetsvindel

”Internetsvindel” defineres som et depositum eller en betaling fortaget af en berettiget feriegæst for en udlejningsbolig, der er annonceret på en HomeAway-webside, hvor:

(i)     en sådan annonce efterfølgende vurderes at være bedragerisk, efter HomeAways eget skøn, og
(ii)     et sådant depositum eller en sådan betaling vurderes af HomeAway at være foretaget til en anden person end annoncøren, der har kompromitteret eller overtaget annoncørens personlige e-mailadresse eller HomeAway-konto, og som over for den berettigede feriegæst har foregivet at være annoncøren, for at foranledige en sådan betaling.

1.3       Refusionsanmodningsformular

Der kan kun indsendes én refusionsanmodningsformular pr. booking, uanset antallet af feriegæster, der booker sammen, den valgte betalingsmetode eller antallet af betalinger.

2.      Ydet dækning

Med forbehold for HomeAways eget skøn samt de i disse Vilkår og Betingelser beskrevne begrænsninger omfatter basisgarantien følgende dækning:Basisgaranti

Basisgarantien giver op til et maksimum af otto hundrede euro (€ 800,00) i samlet dækning til en berettiget feriegæst, for beløb der reelt er blevet betalt af en berettiget feriegæst (men ikke online via HomeAway online betaling) til en annoncør, hvor sådanne midler er tabt eller tilegnet uretmæssigt som følge af internetsvindel.3.     Eksempler på økonomisk tab, der ikke er omfattet.

Følgende eksempler er illustrative, dog ikke udtømmende eksempler på økonomisk tab, som HomeAways basisgaranti IKKE yder beskyttelse mod, efter HomeAways eget skøn:

4. Procedurekrav.

For at få eventuel refusion fra HomeAway i henhold til HomeAways basisgarantiprogram skal en berettiget feriegæst overholde de nedenfor anførte krav. Ved manglende overholdelse af disse krav eller ved enhver handling, der foretages af en berettiget feriegæst uden skriftligt samtykke fra HomeAway, som forringer HomeAways evne og/eller ret til at afbøde eventuelle tab, eller en berettiget feriegæsts falske eller vildledende udsagn i forhold til enhver anmodning om refusion i henhold hertil, bortfalder retten til refusion i henhold til HomeAways basisgaranti.

4.1 Tredjepartsrefusion. Hvis en berettiget feriegæst har foretaget betaling til en annoncør via en gyldig betalingsform, skal den berettigede feriegæst straks kontakte de(n) pågældende bank(er), betalingsudbyderen eller kreditkortudstederen (som det måtte være relevant), for at anmode om tilbagebetaling eller godtgørelse af den berettigede feriegæsts midler (en ”tilbageførsel”) efter at have konstateret et potentielt tab af midler. En berettiget feriegæst er kun berettiget til at modtage betaling fra HomeAway i henhold til HomeAways basisgaranti, hvis de(n) pågældende bank(er), betalingsudbyderen eller kreditkortudstederen (som det måtte være relevant) afviser en berettiget feriegæsts anmodning om en tilbageførsel. Efter anmodning fra HomeAway skal en berettiget feriegæst give HomeAway skriftligt bevis på, at han eller hun har kontaktet de(n) pågældende bank(er), betalingsudbyderen eller kreditkortudstederen (som det måtte være relevant), og at en anmodning om tilbageførsel blev afvist. En berettiget feriegæst er forpligtet til at acceptere eventuel afregning fra de(n) pågældende bank(er), betalingsudbyderen, kreditkortudstederen eller rejseforsikringsselskabet (som det måtte være relevant), men kan stadig være berettiget til yderligere udbetalinger i henhold til HomeAways basisgaranti, hvis en sådan afregning udgør mindre end det maksimale refusionsbeløb i henhold til HomeAways basisgaranti. Hvis en berettiget feriegæst modtager nogen form for refusion fra annoncøren, en bank, et kreditkortselskab eller et rejseforsikringsselskab efter at have modtaget betaling fra HomeAway i henhold til HomeAways basisgaranti, accepterer den berettigede feriegæst straks at underrette HomeAway om en sådan refusion og refundere alle modtagne beløb ud over, hvad der tilkom den berettigede feriegæst i henhold til HomeAways basisgaranti.

4.2 Legitimation.  Efter anmodning fra HomeAway skal en berettiget feriegæst fremlægge skriftlig dokumentation for sin identitet (f.eks. kopier af pas, kørekort, regninger, kreditkortoplysninger osv.). HomeAway kan anmode om en eller flere former for legitimation, og enhver afgørelse med hensyn til, om der foreligger gyldig legitimation, træffes efter HomeAways eget skøn.

4.3 Dokumentation for annonceringen.  Efter anmodning fra HomeAway skal en berettiget feriegæst fremlægge skriftlig dokumentation for, at den pågældende ferieudlejningsbolig var annonceret på en af HomeAway-websiderne, på det tidspunkt da bookingen eller reservationen blev foretaget.

4.4 Dokumentation for forespørgslen. Efter anmodning fra HomeAway skal en berettiget feriegæst fremlægge en kopi (i elektronisk eller trykt form) af verificeringen af den forespørgsels-email (den ”første forespørgsel”), der blev sendt fra HomeAway-websiden, da den berettigede feriegæst oprindeligt forespurgte på den pågældende ferieudlejningsbolig, og HomeAway skal kunne verificere denne første forespørgsel ved hjælp af en log over selvsamme forespørgsel i sin database.

4.5 Dokumentation af reservationen.  En berettiget feriegæst skal bevise, at han eller hun har indgået en endelig aftale med annoncøren vedrørende den annoncerede udlejningsbolig og give HomeAway al ønsket dokumentation for kommunikation via e-mail, telefon, skriftligt eller anden form for kommunikation med annoncøren vedrørende udlejningsboligen.

4.6 Dokumentation for alle betalinger.  Hvis HomeAway har sendt den berettigede feriegæst en e-mail om, at der har været mistænkelig aktivitet eller svindel i forbindelse med en annonce eller en udlejningsbolig, er denne annonce eller udlejningsbolig ikke omfattet af HomeAways basisgaranti eller garanti for tryg & sikker leje-programmet fra den dato hvor e-mailen blev sendt. Den berettigede feriegæst skal dokumentere, at han eller hun har foretaget betaling via en gyldig betalingsform til annoncøren, inden HomeAway sendte en sådan advarsels-email. En berettiget feriegæst skal fremlægge skriftlig dokumentation for alle betalinger og tilbagebetalinger (delvise, samlede og/eller depositum) foretaget til eller af annoncøren inden advarsels-emailen blev sendt.

4.7 Dokumentation for tabet.  Den berettigede feriegæst skal efter anmodning fremlægge al skriftlig dokumentation for tabte eller uretmæssigt tilegnede midler over for HomeAway. Endvidere skal den berettigede feriegæst fremlægge skriftlig dokumentation for, at annoncøren har modtaget midler fra den berettigede feriegæst, er blevet underrettet om den berettigede feriegæsts refusionskrav, og nægtede eller undlod at returnere eller refundere sådanne midler til den berettigede feriegæst. Berettigede feriegæster bør ikke ændre eller kassere nogen form for dokumentation for de bortkomne eller uretmæssigt tilegnede midler, før sagen er færdigbehandlet.

4.8 Underretning af HomeAway.  Den berettigede feriegæst skal inden for 15 hverdage efter den første hændelse, der afstedkom en refusionsanmodning fra den berettigede feriegæst i henhold til HomeAways basisgaranti, underrette HomeAway ved at: (i) sende en e-mail til kundeservice, (ii) sende et brev med almindelig post til HomeAway Deutschland GmbH, Baseler Straße 10, 60329 Frankfurt, Deutschland, eller (iii) ringe på 0045-89 88 26 13

4.9 Indgivelse af en refusionsanmodning.  Den berettigede feriegæst skal udfylde, underskrive og indsende anmodningsformularen med al ønsket dokumentation til HomeAway inden for seks (6) måneder efter den dato, den pågældende lejeperiode begyndte. Hvis en udfyldt anmodningsformular ikke indsendes inden for dette tidsrum, vil den blive anset for at være afvist. Den indsendte anmodningsformular skal indeholde en erklæring om, at den berettigede feriegæst accepterer, at:

4.10 Hjælp os med at hjælpe dig.  For at undgå enhver tvivl minder vi om, at hvis en berettiget feriegæst anmoder om refusion i henhold til HomeAways basisgaranti, accepterer han eller hun rettidigt at sende HomeAway enhver form for dokumentation som HomeAway har anmodet om, for at underbygge en sådan anmodning. En feriegæst accepterer samtidig at samarbejde fuldt ud med HomeAway i alle aspekter af refusionsproceduren. HomeAway kan vælge ikke at behandle en betalings- eller refusionsanmodning fra en berettiget feriegæst, der ikke besvarer HomeAways forespørgsler inden for et nærmere fastsat tidsrum.
 
5.  Refusionsprocedure.  HomeAway gennemfører behandlingen af hver refusionsanmodning i henhold til HomeAways basisgaranti inden for et rimeligt tidsrum efter modtagelse af al ønsket dokumentation. Som nævnt ovenfor anbefales det, at berettigede feriegæster der søger om refusion, ikke kasserer eller ændrer eventuel dokumentation vedrørende refusionsanmodningen, før sagen er færdigbehandlet.

6. Hele aftalen; kontaktoplysninger.  Nærværende Vilkår og Betingelser samt de Betingelser og vilkår og den Politik om privatliv, der fremgår af den HomeAway-webside, hvor den berettigede feriegæst fandt den pågældende udlejningsbolig (som kan findes via de links, der er angivet nederst på en sådan webside), udgør hele aftalen mellem HomeAway og hver enkelt berettiget feriegæst i forhold til programmet. Med undtagelse af eventuelle ændringer som følge af nærværende Vilkår og Betingelser anerkender og accepterer hver berettiget feriegæst at være bundet af de eksisterende Betingelser og vilkår for brug af HomeAway-websiderne. Hvis du har spørgsmål vedrørende programmet eller nærværende Vilkår og Betingelser, bedes du kontakte os ved at: (i) sende en e-mail til kundeservice, (ii) sende et brev med almindelig post til HomeAway Deutschland GmbH, Baseler Straße 10, 60329 Frankfurt, Deutschland, eller (iii) ringe på 0045-89 88 26 13

Senest revideret:13 februar 2017